Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling voor school of ouders onvoldoende helder zijn, kan het wenselijk zijn om psychodiagnostiek onderzoek bij een kind te verrichten. Het onderzoek kan inzicht geven in de sterke en minder sterk ontwikkelde vaardigheden van het kind. Op die manier kunnen puzzelstukjes soms op hun plaats vallen...

Praktijk Groeien in Vertrouwen biedt de volgende onderzoeken aan:

  • Intelligentieonderzoek met de WISC-V

  • Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, taal, executieve functies)

  • Didactisch onderzoek (rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat)

  • Sociaal-emotioneel onderzoek (emotieherkenning, emotieregulatie, sociaal inzicht, zelfbeeld, persoonlijkheid, (faal)angst)

In het intakegesprek wordt de hulpvraag verduidelijkt, bespreken we de ontwikkeling van het kind tot nu toe en stellen we een plan voor het onderzoek op. Het diagnostisch onderzoek kan plaatsvinden in de praktijk of op school.

Na afloop van de onderzoeksfase (gemiddeld twee weken na het laatste onderzoeksmoment) ontvangt u een uitgebreide rapportage met daarin handelingsgerichte adviezen voor thuis en school. Het verslag zal in een adviesgesprek worden toegelicht.

Na afloop van het onderzoek kan psycho-educatie aangeboden worden. Met het kind en/of ouders wordt gesproken over wat de resultaten van het onderzoek betekenen voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. Doel is hiermee te bereiken dat enerzijds het kind zichzelf beter gaat begrijpen en gaat ervaren welke kwaliteiten hij/zij heeft. We gaan er hierbij vanuit dat wie zichzelf goed kent, beter voor zichzelf kan zorgen en voor zichzelf kan opkomen en gemakkelijker keuzes kan maken in het leven. Anderzijds krijgen ook ouders en school handvatten die helpen bij het leren omgaan met de situatie. Hierdoor ontstaat meer acceptatie en begrip.

Waarom juist een onderzoek bij Groeien in Vertrouwen?

  • Ieder onderzoek is uniek: er wordt niet gewerkt met een standaard testbatterij. Er wordt breed gekeken naar het kind en de context waarin het opgroeit. Op basis hiervan wordt bepaald welke testen nodig zijn om te komen tot een goede analyse. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk begrip van wat er aan de hand is.

  • Naast ervaring op het gebied van diagnostiek is er veel onderwijservaring in de praktijk aanwezig. Hierdoor kunnen we de adviezen ook afstemmen op de praktijksituatie in de klas.

  • Er wordt in de praktijk ook begeleiding aan kinderen en jongeren geboden. Wanneer ondersteuning op school nodig is, kunnen we naar aanleiding van het onderzoek ook met uw kind aan de slag.

  • Er is geen wachtlijst. Het onderzoek kan vrijwel altijd binnen 2 weken starten.